Tổng hợp 4 hướng dẫn báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hot nhất hiện nay

Hàng quý các DN (kể cả DN mới thành lập) phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn nộp cho cơ quan thuế. Đó là quy định tài Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC, điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC mới nhất hiện nay:

– Những DN sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, DN thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hoá đơn của cơ quan thuế thì lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng

– Hàng quý tất cả các DN sẽ phải lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (Nếu đã đặt in hóa đơn hoặc mua hóa đơn của cơ quan thuế). Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0)

– Nếu bạn nộp trực tiếp thì phải làm theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC , các bạn có thể tải về tại đây: Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý

1. Hướng dẫn cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý:

– Đặng nhập vào phần mềm HTKK thuế (nếu chưa có các bạn tải về tại đây: Phần mềm HTKK mới nhất)

Vào Menu – > “Kê khai” -> “Hoá đơn” -> “Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC)”.

– Tiếp đó các bạn chọn “Kỳ báo cáo” mặc định sẽ là quý hiện tại -> Chọn các phụ lục cần kê khai: “Kỳ báo cáo cuối cùng” hoặc “Chuyển địa điểm” -> click “Đồng ý” màn hình báo cáo sẽ hiển thi ra như sau:

hướng dẫn lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý

Cột Mã loại hóa đơn: Chọn loại hóa đơn mà bạn muốn báo cáo

VD: Nếu DN bạn sử dụng hóa đơn GTGT thì bạn Chọn “01GTKT”

Chỉ tiêu 2: Tên loại hóa đơn: Không cần phải nhập (Vì khi bạn chọn ở cột “Mã loại hóa đơn” phần mềm sẽ tự động nhảy.

Chi tiêu 3: Ký hiệu mẫu hóa đơn: Các bạn nhập theo mẫu trên hóa đơn của DN bạn.

VD: 01GTKT3/001

Chỉ tiêu 4: Ký hiệu hóa đơn: Là ký hiệu trên hóa đơn của DN bạn.

VD: MP/11P

Cột Số tồn đầu kỳ, mua/ phát hành trong kỳ:

– Nếu là lần đầu tiên thì các bạn tự nhập số tồn đầu kỳ của kỳ đầu, từ kỳ thứ 2 trở đi thì ứng dụng sẽ tự chuyển số tồn cuối kỳ của kỳ trước lên, cho phép sửa.

Chỉ tiêu 5 (Tổng số): Không cần phải nhập (Phần mềm tự tính)

Chỉ tiêu 6, 7 (Số tồn đầu kỳ): Từ số – Đến số: Nhập dạng số

VD: Đầu kỳ DN bạn tồn 41 số hoá đơn. Số đầu tiên là 0000159 đến 0000200. Thì bạn nhập vào Chỉ tiêu [6] : 0000159 . Chỉ tiêu [7] 0000200

Chỉ tiêu 8, 9 (Số mua/ phát hành trong kỳ): Từ số – Đến số: Nhập dạng số.

VD: Trong quý 4/2014 DN bạn thông báo phát hành 100 số hoá đơn. Số đầu tiên là 0000201 đến 0000300. Thì bạn nhập vào Chỉ tiêu [8] : 0000201 . Chỉ tiêu [9]: 0000300

Cột sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy trong kỳ:

Chỉ tiêu 10, 11, 12: Phần mềm sẽ tự động cập nhật (Không phải nhập).

Chỉ tiêu 13: Số lượng đã sử dụng: Trong kỳ các bạn sử dụng bao nhiêu thì nhập vào.

Chú ý: Đây là tổng số các hoá đơn đã sử dụng (Không bao gồm các hoá đơn xoá bỏ, mất, huỷ)

VD: Trong quý 4/2014 các bạn sử dụng tổng cộng 55 hóa đơn, nhưng trong đó 5 hoá đơn viết sai phải gạch bỏ thì nhập vào Chỉ tiêu này: 50 thôi nhé.

Chỉ tiêu 14, 16, 18: Số lượng: Không phải nhập.

Chỉ tiêu 15, 17, 19: Số: Các bạn nhập “Số hóa đơn” xóa bỏ, mất, hủy và các số này phải nằm trong khoảng chỉ tiêu {[10], [11]} và không được trùng nhau, không giao nhau.

VD: Trong quý 4/2014 bạn viết sai hoá đơn số 0000168 và phải lập biên bản thu hồi hoá đơn đó. Thì bạn nhập vào Chỉ tiêu [15] (Xoá bỏ): 0000168

a. Nếu trong kỳ các bạn xóa bỏ, mất, hủy nhiều hóa đơn nhưng các số này không liên tiếp thì các bạn phải viết dấu CHẤM PHẨY (;) vào giữa các số.

VD: 6;11;128 hoặc 0000006;0000011;0000128 (Trong kỳ có các bạn xóa 3 số hóa đơn này)

b. Nếu là các số liên tiếp trong 1 khoảng thì kê khai dưới dạng khoảng và sử dụng dấu TRỪ (-)

VD: 51-100 (50 số)

Chú ý: Các bạn cần phân biệt được đâu là HỦY, đâu là XÓA BỎ

HỦY: là những HĐ mà in sai phải hủy hoặc những HĐ mà DN không dùng nữa phải hủy (yêu cầu có biên bản hủy hóa đơn, thông báo kết quả hủy hóa đơn, thành lập hội đồng hủy hóa đơn)

Chi tiết xem tại đây: Phân biệt xóa bỏ và hủy hóa đơn trên báo cáo sử dụng hóa đơn

Tồn cuối kỳ:

Các chỉ tiêu: 20, 21, 22: Sẽ tự động cập nhật.

– Người lập biểu: Nhập kiểu text

– Người đại diện theo pháp luật: Nhập tên giám đốc.

– Ngày lập báo cáo: Mặc định là ngày hiện tại, cho phép sửa nhưng không được lớn hơn ngày hiện tại

Sau đó các bạn ấn nútGhi”, nếu có lỗi sai phần mềm sẽ tự động báo cho bạn biết.

Sau khi đã lập thành công, các bạn ấn nút “Kết xuất XML” rồi nộp cho cơ quan thuế.

Ví dụ: Công ty kế toán Thiên Ưng trong quý 4 năm 2018 phát hành 200 hóa đơn mới từ số 01 đến 200, trong kỳ doanh nghiệp sử dụng hết 100 hóa đơn từ 01 đến 100 và bị mất 50 số hóa đơn từ số 0000151-0000200. Khi đó bạn kê khai trên báo cáo như sau:

– Vì số hóa đơn mất không liên tiếp với số đã sử dụng nên bạn phải tách ra làm 2 dòng:

Tại dòng 1: Kê số hóa đơn mua phát hành trong kỳ (chỉ tiêu [8] – [9]) tại dòng 1 kê giá trị: Chỉ tiêu [8] = 1; [9] = 150, chỉ tiêu [13] = 100, [17] để trống

Thêm dòng các bạn ấn F5

Tại dòng 2: Kê số hóa đơn mua phát hành trong kỳ (chỉ tiêu [8] – [9]) tại dòng 1 kê giá trị: Chỉ tiêu [8] = 151; [9] = 200, chỉ tiêu [13] = 0, [17] = 151-200.

cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý

II. Hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Qúy là:

Theo điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định:

– Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4;

– Quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7,

– Quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10

– Quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau.

Thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn theo tháng: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng sau. – Nếu DN nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng thì doanh nghiệp không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý. – Trường hợp tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp trong một kỳ báo cáo có hai loại hóa đơn (hóa đơn do tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp tự in, đặt in và hóa đơn mua của cơ quan thuế) thì thực hiện báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong cùng một báo cáo. – Hóa đơn thu cước dịch vụ viễn thông, hóa đơn tiền điện, hóa đơn tiền nước, hóa đơn thu phí dịch vụ của các ngân hàng, vé vận tải hành khách của các đơn vị vận tải, các loại tem, vé, thẻ và một số trường hợp khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính không phải báo cáo đến từng số hóa đơn mà báo cáo theo số lượng (tổng số) hóa đơn theo mẫu 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC; trong đó không phải điền dữ liệu vào các cột chi tiết từ số đến số, chỉ điền dữ liệu vào các cột số lượng hóa đơn. III. Chưa nộp Thông báo phát hành hoá đơn có phải nộp Báo cáo sử dụng hoá đơn? – Trường hợp Công ty là doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ từ khi thành lập chưa đăng ký đặt in hoặc tự in hóa đơn, chưa lập Thông báo phát hành hóa đơn gửi cơ quan thuế thì không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

(Công văn số 9136/CT-TTHT ngày 9/3/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội)

– Chúc các bạn thành công!

Các bạn muốn hiểu rõ và chuyên sâu hơn các tình huống về đến hóa đơn GTGT cũng như kê khai thuế, các bạn có thể tham gia: Lớp học thực hành kế toán thuế trên phần mềm HTKK bằng hóa đơn thực tế tại Công ty kế toán Thiên Ưng.

Top 4 hướng dẫn báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tổng hợp bởi Mã Giảm Giá

Cách lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Cách lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
 • Tác giả: luatvietan.vn
 • Ngày đăng: 02/25/2022
 • Đánh giá: 4.75 (205 vote)
 • Tóm tắt: Đăng nhập vào HTKK → Chọn trong mục “Hóa đơn” → Chọn mẫu “Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC” → Chọn kỳ kê khai: “Tờ khai tháng” đối với doanh nghiệp …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo số lượng (BC26/AC) chỉ dành cho những Hóa đơn được quy định tại Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC bao gồm: Hóa đơn cước dịch vụ viễn thông, hóa đơn tiền điện, hóa đơn tiền nước, hóa đơn thu phí dịch vụ của …

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế

 • Tác giả: ketoanthienung.net
 • Ngày đăng: 03/03/2022
 • Đánh giá: 4.57 (416 vote)
 • Tóm tắt: Hướng dẫn lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý mẫu BC26-A trên phần mềm HTKK mới nhất, cách ghi các chi tiêu chi tiết như: Cột sử dụng, xoá bỏ, …

Phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice được nhiều DN FDI tin dùng

 • Tác giả: einvoice.vn
 • Ngày đăng: 09/22/2022
 • Đánh giá: 4.29 (255 vote)
 • Tóm tắt: Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính đã quy định rõ: Hàng quý hoặc hàng tháng các tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân bán hàng dịch vụ có …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính đã quy định rõ: Hàng quý hoặc hàng tháng các tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân bán hàng dịch vụ có trách nhiệm phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Bài viết này …

Hướng dẫn lập tờ khai BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

Hướng dẫn lập tờ khai BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN
 • Tác giả: hoadondientuvn.info
 • Ngày đăng: 08/06/2022
 • Đánh giá: 3.99 (422 vote)
 • Tóm tắt: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý dành cho những doanh nghiệp còn lại (không có thông báo của Thuế về việc doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về Thuế).
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ngoài ra, Phần mềm Hóa Đơn Điện Tử MY-INVOICE của CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ MY-INVOICE với tính năng kết xuất XML, lưu trữ dữ liệu chính xác, sẽ hỗ trợ quý doanh nghiệp thao tác đơn giản, dễ dàng và nhanh chóng hơn khi lập và nộp báo …