Tổng hợp 20+ giảm giá hàng bán hay nhất

1 HẠCH TOÁN TRẢ HÀNG, CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI, GIẢM GIÁ

 • Tác giả: ketoankimi.vn
 • Ngày đăng: 05/04/2022
 • Đánh giá: 4.82 (859 vote)
 • Tóm tắt: Có TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu · Có các TK 621, 623, 627, 154 · Có TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang · Có TK 632 – Giá vốn hàng bán · Có các TK 641, 642 · Có TK 

2 Giảm giá hàng bán là gì? Cách hạch toán giảm giá hàng bán?

 • Tác giả: kinhtevimo.vn
 • Ngày đăng: 01/03/2022
 • Đánh giá: 4.78 (236 vote)
 • Tóm tắt: · Giảm giá hàng bán được hiểu là khoản giảm trừ cho các chủ thể là những người mua do sản phẩm, hàng hoá kém, mất phẩm chất hay không đúng qui 

3 Quy trình định khoản giảm giá hàng bán theo thông tư 200 – TT 133

 • Tác giả: lamketoan.vn
 • Ngày đăng: 08/16/2022
 • Đánh giá: 4.41 (488 vote)
 • Tóm tắt: Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hóa kém phẩm chất, sai qui cách, lạc hậu với thị hiếu hay không đúng theo yêu cầu trong hợp đồng 

4 Cách hạch toán giảm giá hàng bán tại bên mua và bên bán theo

 • Tác giả: tintucketoan.com
 • Ngày đăng: 03/09/2022
 • Đánh giá: 4.35 (263 vote)
 • Tóm tắt: Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho người mua do sản phẩm, hàng hoá kém, mất phẩm chất hay không đúng quy cách theo quy định trong hợp đồng kinh tế. 1.2

5 Cách viết hóa đơn giảm giá hàng bán, chiết khấu thương mại

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 11/13/2021
 • Đánh giá: 4.06 (443 vote)
 • Tóm tắt: · Đối với việc giảm giá bán niêm yết cho khách hàng theo khối lượng, số lượng đã thỏa thuận này đã được các bên khi tham gia giao kết, thỏa thuân 

6 Các khoản giảm trừ doanh thu là gì? Cách hạch toán trong doanh thu

 • Tác giả: timsen.vn
 • Ngày đăng: 03/31/2022
 • Đánh giá: 3.95 (297 vote)
 • Tóm tắt: Có TK 5213: Giảm giá hàng bán. Có TK 5212: Hàng bán bị trả lại. cac khoan giam tru doanh thu 7 – Các khoản giảm trừ doanh 

7 Hướng dẫn xuất hóa đơn và hạch toán khi giảm giá hàng bán

 • Tác giả: ketoanbinhduong.com.vn
 • Ngày đăng: 02/01/2022
 • Đánh giá: 3.73 (578 vote)
 • Tóm tắt: Thì hạch toán khoản Giảm giá hàng bán vào TK521 – Các khoản giảm trừ doanh thu (chi tiết Tài khoản 5213 – Giảm giá hàng bán) và cuối kỳ kế toán, kết chuyển tổng 

8 Cách hạch toán giảm giá hàng bán bên mua và bên bán

 • Tác giả: daotaoketoanhn.edu.vn
 • Ngày đăng: 03/27/2022
 • Đánh giá: 3.46 (219 vote)
 • Tóm tắt: Hàng hoá, dịch vụ áp dụng hình thức giảm giá dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá đã giảm dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có 

9 Cách hạch toán giảm giá hàng bán theo thông tư 200

 • Tác giả: lamketoan.edu.vn
 • Ngày đăng: 01/29/2022
 • Đánh giá: 3.39 (487 vote)
 • Tóm tắt: Giảm giá hàng bán (GGHB) là khoản giảm trừ cho khách hàng do sản phẩm, hàng hoá kém chất lượng hay không đúng quy cách theo quy định trong hợp đồng kinh tế

10 Giảm giá trực tiếp trên hoá đơn có ghi nhận là khoản giảm giá hàng

 • Tác giả: iachanoi.com
 • Ngày đăng: 11/24/2021
 • Đánh giá: 3.08 (536 vote)
 • Tóm tắt: Giảm giá hàng bán là gì? · Nguyên tắc hạch toán tài khoản 521- giảm trừ doanh thu

11 Hạch toán giảm giá hàng bán

 • Tác giả: key.com.vn
 • Ngày đăng: 09/07/2022
 • Đánh giá: 2.88 (89 vote)
 • Tóm tắt: Giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại là khoản giảm doanh thu, việc phát sinh cần được theo dõi và hạch toán đúng đắn, sau đây KEY AS chia sẽ sơ đồ hạch 

12 Tài khoản 521 như: Hạch toán chiết khấu thương mại, giảm giá

 • Tác giả: ketoanthienung.org
 • Ngày đăng: 01/22/2022
 • Đánh giá: 2.83 (164 vote)
 • Tóm tắt: d) Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho người mua do sản phẩm, hàng hoá kém, mất phẩm chất hay không đúng quy cách theo quy định trong hợp đồng kinh tế. Bên 

13 Cách hạch toán Chiết khấu thương mại – Giảm giá hàng bán

 • Tác giả: ketoanthienung.net
 • Ngày đăng: 09/17/2022
 • Đánh giá: 2.68 (88 vote)
 • Tóm tắt: Giảm giá hàng bán: Là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hóa kém phẩm chất, sai quy cách hoặc lạc hậu thị hiếu. Lưu ý: – Nếu DN bạn sử dụng chế độ Thông tư 

14 Giảm giá hàng bán – amisv2_help – Help AMIS

 • Tác giả: help.amis.vn
 • Ngày đăng: 09/24/2022
 • Đánh giá: 2.69 (162 vote)
 • Tóm tắt: Khi phát sinh nghiệp vụ giảm giá hàng bán, thông thường sẽ có các hoạt động sau: Nếu phát hiện hàng mua về không đúng quy cách, phẩm chất theo hợp đồng đã ký, 

15 Hướng dẫn xuất hóa đơn điều chỉnh giảm giá hàng bán, chiết khấu

 • Tác giả: einvoice.vn
 • Ngày đăng: 05/15/2022
 • Đánh giá: 2.54 (137 vote)
 • Tóm tắt: · Khoản chiết khấu thương mại này sẽ được trừ vào giá trước thuế GTGT. Ngoài ra, còn một trường hợp giảm giá hàng bán khá phổ biến là khoản giảm 

16 CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU – Dịch vụ kế toán – Uy Danh

 • Tác giả: uydanh.vn
 • Ngày đăng: 11/13/2021
 • Đánh giá: 2.42 (200 vote)
 • Tóm tắt: Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ số chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, doanh thu của hàng bán bị trả lại sang tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và 

17 Cách hạch toán giảm giá hàng bán theo TT 133 và TT 200

 • Tác giả: ketoanthienung.vn
 • Ngày đăng: 11/04/2021
 • Đánh giá: 2.21 (121 vote)
 • Tóm tắt: Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hóa kém phẩm chất, sai quy cách hoặc lạc hậu thị hiếu . Hàng hoá, dịch vụ áp dụng hình thức giảm giá dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá đã giảm dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT

18 Hạch toán hóa đơn điều chỉnh giảm chi tiết theo các trường hợp : UBot

 • Tác giả: ubot.vn
 • Ngày đăng: 08/10/2022
 • Đánh giá: 2.12 (83 vote)
 • Tóm tắt: · Khi thực hiện giảm giá bán hàng hóa: khi bên bán chất thuận giá sau khi đã bán hàng (đã ghi nhận doanh thu) và phát hành hóa đơn (giảm giá 

19 Hạch Toán Chiết Khấu Thương Mại – Giảm Giá Hàng Bán |

 • Tác giả: nguyenlyketoan.net
 • Ngày đăng: 04/25/2022
 • Đánh giá: 2.11 (182 vote)
 • Tóm tắt: Chiết khấu thương mại là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn. (Theo Chuẩn mực kế toán số 14 – Doanh thu và thu 

20 Cách viết hóa đơn giảm giá hàng bán theo mẫu – Kê Khai thuế GTGT

 • Tác giả: ketoanvptax.com
 • Ngày đăng: 11/11/2021
 • Đánh giá: 1.94 (128 vote)
 • Tóm tắt: 2. Trường hợp giảm giá hàng bán do hàng bị lỗi kém chất lượng: Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho người mua do sản phẩm, hàng hoá kém, mất phẩm chất hay 

21 Cách hạch toán chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán

 • Tác giả: luathoanggia.vn
 • Ngày đăng: 05/25/2022
 • Đánh giá: 1.86 (97 vote)
 • Tóm tắt: 1. Nếu trên hóa đơn gtgt ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế gtgt, tổng giá thanh toán đã có thuế gtgt

22 Hạch toán giảm giá hàng bán chính xác theo TT 200 và 133

 • Tác giả: amis.misa.vn
 • Ngày đăng: 11/05/2021
 • Đánh giá: 1.7 (62 vote)
 • Tóm tắt: · Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hóa dịch vụ, hàng hóa kém, mất phẩm chất hay không đúng quy cách theo quy định trong 

23 Hướng dẫn Kế toán cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại, giảm

 • Tác giả: ihoadon.vn
 • Ngày đăng: 03/10/2022
 • Đánh giá: 1.69 (158 vote)
 • Tóm tắt: · Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho khách hàng do sản phẩm hàng hóa kém chất lượng, lỗi, sai quy cách so với hợp đồng kinh tế hay lạc 

24 Phân biệt chiết khấu thương mại và giảm giá hàng bán

 • Tác giả: luatcongty.vn
 • Ngày đăng: 01/21/2022
 • Đánh giá: 1.51 (72 vote)
 • Tóm tắt: · Căn cứ vào Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 Doanh thu và thu nhập khác, giảm giá hàng bán được hiểu như sau: “ Giảm giá hàng bán: Là khoản giảm 

25 Các khoản giảm trừ doanh thu và cách hạch toán giảm trừ

 • Tác giả: meinvoice.vn
 • Ngày đăng: 09/13/2022
 • Đánh giá: 1.49 (82 vote)
 • Tóm tắt: · – Giảm giá hàng bán: Là khoản mà doanh nghiệp bán giảm giá cho khách hàng khi khách hàng mua hàng hóa, thành phẩm nhưng lại hàng hóa đó lại kém 

26 Các Khoản Giảm Trừ Doanh Thu – Cập nhật mới và có ví dụ

 • Tác giả: ketoananpha.vn
 • Ngày đăng: 07/22/2022
 • Đánh giá: 1.32 (54 vote)
 • Tóm tắt: Chiết khấu thương mại là khoản tiền chênh lệch giữa giá bán và giá niêm yết mà doanh nghiệp giảm trừ cho khách hàng mua sản phẩm, hàng hóa với số lượng lớn. Các 

27 Kế toán giảm giá hàng bán: – Báo cáo tổ chức kinh doanh tiêu thụ

 • Tác giả: 123docz.net
 • Ngày đăng: 01/09/2022
 • Đánh giá: 1.26 (134 vote)
 • Tóm tắt: Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ được doanh nghiệp (bên bán) chấp thuận một các đặc biệt trên giá đã thỏa thuận trong hóa đơn, vì lý do hàng bán bị kém