Top 10+ hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho hay nhất

1 Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong doanh nghiệp tư nhân

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 06/27/2022
 • Đánh giá: 4.98 (849 vote)
 • Tóm tắt: Dự phòng được lập với mục đích bù đắp tổn thất của doanh nghiệp. Đây là khoản dự tính trước để đưa vào chi phí sản xuất, kinh doanh phần giá trị bị giảm xuống 

2 Hạch toán kế toán TK159 – Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (Phần 2)

 • Tác giả: onesimply.vn
 • Ngày đăng: 03/25/2022
 • Đánh giá: 4.62 (596 vote)
 • Tóm tắt: Có TK 159 – Dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 2. Cuối kỳ kế toán năm (hoặc quý) tiếp theo: – Nếu khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập ở cuối 

3 Cách hạch toán các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho khi hợp

 • Tác giả: ytho.com.vn
 • Ngày đăng: 01/19/2022
 • Đánh giá: 4.52 (355 vote)
 • Tóm tắt: 1. Khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất, công ty mẹ phải điều chỉnh số dư khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho (được lập trên Báo cáo tài chính riêng của các đơn 

4 Cách hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo thông tư 200

 • Tác giả: ketoanleanh.vn
 • Ngày đăng: 06/29/2022
 • Đánh giá: 4.32 (298 vote)
 • Tóm tắt: · Cách hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo thông tư 200 và Thông tư 133. Hạch toán dự phòng giảm giá, hàng tồn kho như thế nào cho 

5 Quy định về trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho – Es-Glocal

 • Tác giả: es-glocal.com
 • Ngày đăng: 05/31/2022
 • Đánh giá: 4.18 (287 vote)
 • Tóm tắt: · Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Là dự phòng khi có sự suy giảm của giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn so với giá trị ghi sổ của hàng 

6 Cách hạch toán dự phòng tổn thất của doanh nghiệp tại tài khoản 229

 • Tác giả: luatminhkhue.vn
 • Ngày đăng: 05/03/2022
 • Đánh giá: 3.91 (483 vote)
 • Tóm tắt: · a) Doanh nghiệp trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập khi có những bằng chứng tin cậy về sự suy giảm của giá trị thuần có thể thực 

7 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho – Quy định mới nhất năm 2021

 • Tác giả: itgtechnology.vn
 • Ngày đăng: 01/16/2022
 • Đánh giá: 3.79 (446 vote)
 • Tóm tắt: · Nếu số dự phòng so sánh cao hơn số dư dự phòng khấu hao hàng tồn kho đã được rút trên sổ kế toán của năm trước thì doanh nghiệp tính số chênh 

8 Bản chất và mục đích của khoản dự phòng trong doanh nghiệp

 • Tác giả: hoiketoanhcm.org.vn
 • Ngày đăng: 05/02/2022
 • Đánh giá: 3.49 (253 vote)
 • Tóm tắt: dài hạn); dự phòng phải thu; dự phòng giảm giá Hàng tồn kho; dự phòng trợ cấp mất việc … Thứ nhất, về nguyên tắc hạch toán và xử lý các khoản dự phòng

9 Trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn

 • Tác giả: stc.bacgiang.gov.vn
 • Ngày đăng: 09/13/2022
 • Đánh giá: 3.21 (574 vote)
 • Tóm tắt: · Ngày 07/4/2022 , Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 48/2019/TT-BTC hướng dẫn trích lập và xử lý các 

10 Những quy định mới từ 2021 về dự phòng giảm giá hàng tồn kho

 • Tác giả: bravo.com.vn
 • Ngày đăng: 09/08/2022
 • Đánh giá: 3.17 (201 vote)
 • Tóm tắt: · Giá gốc hàng hóa tồn kho được xác định theo quy định tại Chuẩn mực kế toán số 02 – Hàng tồn kho ban hành kèm theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC 

11 Hạch toán dự phòng giảm giá. – Đào Tạo Tin Học KEY

 • Tác giả: key.com.vn
 • Ngày đăng: 08/21/2022
 • Đánh giá: 2.82 (63 vote)
 • Tóm tắt: Quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để tránh tổn thất do sự trử hàng hóa trong kho nên doanh nghiệp sẽ trích lập quỹ dự phòng, sau đây KEY AS xin 

12 Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho – Expertis.vn

 • Tác giả: expertis.vn
 • Ngày đăng: 05/02/2022
 • Đánh giá: 2.84 (175 vote)
 • Tóm tắt: Khi gặp các vấn đề về chất lượng hàng tồn kho, hàng bị hư hỏng, hàng lõi thời…kế toán cần thực hiện trích lập dự phòng thế nào cho đúng

13 Những khoản trích lập dự phòng bạn cần chú ý – Kiểm toán

 • Tác giả: ktv.vn
 • Ngày đăng: 11/19/2021
 • Đánh giá: 2.6 (101 vote)
 • Tóm tắt: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: là dự phòng phần giá trị bị tổn thất do giá vật tư, thành phẩm, hàng hóa tồn kho bị giảm (Thông tư 13/2006/TT-BTC hướng dẫn chế 

14 Toàn văn – Bộ Thông tin và Truyền thông

 • Tác giả: vbpl.vn
 • Ngày đăng: 12/21/2021
 • Đánh giá: 2.65 (53 vote)
 • Tóm tắt: Đối với khoản dự phòng giảm giá vật tư, hàng hoá tồn kho và dự phòng các khoản phải thu khó đòi được hoàn nhập vào thu nhập bất thường; Khoản dự phòng giảm giá 

15 Dự phòng hàng tồn kho là gì? Đặc điểm và các lưu ý quan trọng

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 04/04/2022
 • Đánh giá: 2.57 (170 vote)
 • Tóm tắt: · Dự phòng hàng tồn kho là một tài khoản đối chiếu tài sản được sử dụng để ghi giảm giá trị của hàng tồn kho. Tài khoản bao gồm một khoản phí ước 

16 Trích lập Dự phòng là gì? Mục đích và Nguyên tắc Trích lập dự

 • Tác giả: kiemtoanthanhnam.com
 • Ngày đăng: 06/19/2022
 • Đánh giá: 2.47 (104 vote)
 • Tóm tắt: Dự phòng là khoản dự tính trước để đưa vào chi phí sản xuất, kinh doanh phần giá trị bị giảm xuống thấp hơn giá trị đã ghi sổ kế toán của hàng tồn kho và nhằm 

17 Những sai phạm qua thanh tra, kiểm tra công tác trích lập các khoản

 • Tác giả: mof.gov.vn
 • Ngày đăng: 05/28/2022
 • Đánh giá: 2.24 (136 vote)
 • Tóm tắt: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho là dự phòng phần giá trị bị tổn thất do giá vật tư, thành phẩm, hàng hóa tồn kho bị giảm. – Dự phòng tổn thất các khoản đầu tư 

18 Quy định trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho – Luật LawKey

 • Tác giả: lawkey.vn
 • Ngày đăng: 04/22/2022
 • Đánh giá: 2.16 (106 vote)
 • Tóm tắt: 4.3. Xử lý hạch toán: … Giá trị tổn thất thực tế của hàng tồn đọng không thu hồi được đã có quyết định xử lý hủy bỏ. Sau khi bù đắp bằng nguồn dự phòng giảm giá 

19 Quy Định Về Trích Lập Dự Phòng Giảm Giá Hàng Tồn Kho

 • Tác giả: ketoanleanh.edu.vn
 • Ngày đăng: 02/19/2022
 • Đánh giá: 2.12 (89 vote)
 • Tóm tắt: Giá gốc hàng tồn kho được xác định theo quy định tại Chuẩn mực kế toán số 02 – Hàng tồn kho ban hành kèm theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001