Danh sách 27 kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho bạn nên biết

1 Hạch toán kế toán TK159 – Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (Phần 2)

 • Tác giả: onesimply.vn
 • Ngày đăng: 11/10/2021
 • Đánh giá: 4.8 (772 vote)
 • Tóm tắt: Cuối kỳ kế toán năm (hoặc quý), khi lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho lần đầu tiên, ghi: Nợ TK 632- Giá vốn hàng bán. Có TK 159 – Dự phòng giảm giá hàng 

2 Quy định về dự phòng giảm giá hàng tồn kho? Xử lý đối với hàng

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 01/07/2022
 • Đánh giá: 4.64 (467 vote)
 • Tóm tắt: · – Giá gốc hàng tồn kho được xác định theo quy định tại Chuẩn mực kế toán số 02 – Hàng tồn kho ban hành kèm theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC 

3 Nguyên tắc xử lý khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho – VINASC

 • Tác giả: vinasc.com.vn
 • Ngày đăng: 05/28/2022
 • Đánh giá: 4.52 (526 vote)
 • Tóm tắt: · Trường hợp bán hàng tồn kho có lãi, khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất, kế toán phải loại trừ khoản lãi chưa thực hiện. Nếu cuối kỳ giá trị 

4 Quy định về trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho – Es-Glocal

 • Tác giả: es-glocal.com
 • Ngày đăng: 02/13/2022
 • Đánh giá: 4.24 (524 vote)
 • Tóm tắt: · Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Là dự phòng khi có sự suy giảm của giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn so với giá trị ghi sổ của hàng 

5 Những khoản trích lập dự phòng bạn cần chú ý – Kiểm toán

 • Tác giả: ktv.vn
 • Ngày đăng: 08/28/2022
 • Đánh giá: 4.12 (312 vote)
 • Tóm tắt: Lưu ý: giá trị của khoản trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho này sẽ được DN hạch toán vào một tài khoản treo có số dư âm trên bảng cân đối kế toán và hạch 

6 Dự phòng hàng tồn kho là gì? Đặc điểm và các lưu ý quan trọng

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 07/28/2022
 • Đánh giá: 3.97 (509 vote)
 • Tóm tắt: · Tài khoản bao gồm một khoản phí ước tính cho hàng tồn kho chưa được xác định cụ thể, nhưng kế toán dự kiến ghi giảm giá trị mà nó hiện 

7 Trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn

 • Tác giả: stc.bacgiang.gov.vn
 • Ngày đăng: 11/18/2021
 • Đánh giá: 3.7 (417 vote)
 • Tóm tắt: · Ngày 07/4/2022 , Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 48/2019/TT-BTC hướng dẫn trích lập và xử lý các 

8 Hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo TT 133 và TT 200

 • Tác giả: ketoanthienung.vn
 • Ngày đăng: 07/07/2022
 • Đánh giá: 3.49 (379 vote)
 • Tóm tắt: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: là dự phòng khi có sự suy giảm của giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn so với giá trị ghi sổ của hàng tồn kho. · Để biết 

9 Cách hạch toán Tài khoản 2294 – Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

 • Tác giả: tintucketoan.com
 • Ngày đăng: 06/17/2022
 • Đánh giá: 3.37 (220 vote)
 • Tóm tắt: Dự phòng là khoản dự tính trước để đưa vào chi phí sản xuất, kinh doanh phần giá trị bị giảm xuống thấp hơn giá trị đã ghi sổ kế toán của hàng tồn kho và nhằm 

10 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho. – Đào Tạo Tin Học KEY

 • Tác giả: key.com.vn
 • Ngày đăng: 08/15/2022
 • Đánh giá: 3.15 (269 vote)
 • Tóm tắt: Khi lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải được thực hiện theo đúng các quy định của Chuẩn mực kế toán “Hàng tồn kho” và quy định của chế độ tài chính hiện 

11 Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho mới nhất

 • Tác giả: lamketoan.vn
 • Ngày đăng: 10/28/2021
 • Đánh giá: 2.81 (185 vote)
 • Tóm tắt: Có TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2294). b) Khi lập Báo cáo tài chính, nếu số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập kỳ này nhỏ hơn 

12 Toàn văn – Bộ Thông tin và Truyền thông

 • Tác giả: vbpl.vn
 • Ngày đăng: 01/28/2022
 • Đánh giá: 2.81 (165 vote)
 • Tóm tắt: Hướng dẫn hạch toán trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho,. dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá chứng khoán

13 Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong doanh nghiệp tư nhân

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 03/10/2022
 • Đánh giá: 2.68 (65 vote)
 • Tóm tắt: Dự phòng được lập với mục đích bù đắp tổn thất của doanh nghiệp. Đây là khoản dự tính trước để đưa vào chi phí sản xuất, kinh doanh phần giá trị bị giảm xuống 

14 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho đầy đủ chi tiết nhất – MIFI

 • Tác giả: mifi.vn
 • Ngày đăng: 01/27/2022
 • Đánh giá: 2.69 (69 vote)
 • Tóm tắt: Đối với vật tư, hàng hóa bị hủy bỏ do hư hỏng, hết hạn, hạch toán như sau: Nợ TK 229: Dự phòng cho việc tài sản bị tổn thất; Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán (khi 

15 Sơ đồ số 23- Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho (QĐ48)

 • Tác giả: metadata.com.vn
 • Ngày đăng: 09/02/2022
 • Đánh giá: 2.58 (146 vote)
 • Tóm tắt: Sơ đồ số 23- Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho (QĐ48). Tổng quan. Phần mềm kế toán MetaData Accounting. Download 01 phút để tải về. Hình ảnh giao diện

16 Cách hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho – Tài khoản 159

 • Tác giả: ketoanthienung.net
 • Ngày đăng: 05/28/2022
 • Đánh giá: 2.34 (144 vote)
 • Tóm tắt: Hướng dẫn cách định khoản hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho – TK 159 phản ánh các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập khi có những bằng 

17 Quy định trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho – Luật LawKey

 • Tác giả: lawkey.vn
 • Ngày đăng: 12/29/2021
 • Đánh giá: 2.35 (131 vote)
 • Tóm tắt: Mà giá gốc ghi trên sổ kế toán cao hơn giá trị thuần. Có thể thực hiện được và đảm bảo điều kiện sau: – Có hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của Bộ Tài 

18 Dự Phòng Giảm Giá Hàng Tồn Kho Là Gì? Nghiệp Vụ Trích Lập Chi

 • Tác giả: accnet.vn
 • Ngày đăng: 03/26/2022
 • Đánh giá: 2.25 (122 vote)
 • Tóm tắt: · Giá gốc hàng tồn được xác định theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 02 hàng tồn kho được ban hành kèm theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC và 

19 Hỏi đáp CSTC – Bộ Tài chính

 • Tác giả: mof.gov.vn
 • Ngày đăng: 03/05/2022
 • Đánh giá: 2.19 (154 vote)
 • Tóm tắt: Nguyên tắc kế toán dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh a) Doanh nghiệp … dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó 

20 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho – Quy định mới nhất năm 2021

 • Tác giả: itgtechnology.vn
 • Ngày đăng: 02/26/2022
 • Đánh giá: 2.09 (52 vote)
 • Tóm tắt: · Đọc thêm: Hệ thống quản lý kho hàng – WMS là gì? Quản lý, hạch toán dự phòng tồn kho hiệu quả chỉ với phần mềm 3S ERP. Module kho trong phần mềm 

21 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được trừ không? – Gonnapass

 • Tác giả: gonnapass.com
 • Ngày đăng: 04/30/2022
 • Đánh giá: 1.93 (50 vote)
 • Tóm tắt: · – Giá gốc hàng tồn kho được xác định theo quy định tại Chuẩn mực kế toán số 02 – Hàng tồn kho ban hành kèm theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC 

22 Cách hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho chuẩn nhất

 • Tác giả: asp.misa.vn
 • Ngày đăng: 12/07/2021
 • Đánh giá: 1.89 (176 vote)
 • Tóm tắt: · Nợ TK 2294 (Tài khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho). Có TK 632 (Tài khoản giá vốn hàng bán). Trường hợp 3: Xử lý dự phòng HTK bị hết hạn 

23 Quy Định Về Trích Lập Dự Phòng Giảm Giá Hàng Tồn Kho

 • Tác giả: ketoanleanh.edu.vn
 • Ngày đăng: 04/28/2022
 • Đánh giá: 1.74 (154 vote)
 • Tóm tắt: Giá gốc hàng tồn kho được xác định theo quy định tại Chuẩn mực kế toán số 02 – Hàng tồn kho ban hành kèm theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 

24 Thông tư 200-2014 – điều 45. tài khoản 229 – dự phòng tổn thất tài sản

 • Tác giả: ketoanthue.vn
 • Ngày đăng: 01/17/2022
 • Đánh giá: 1.54 (170 vote)
 • Tóm tắt: Dự phòng là khoản dự tính trước để đưa vào chi phí sản xuất, kinh doanh phần giá trị bị giảm xuống thấp hơn giá trị đã ghi sổ kế toán của hàng tồn kho và 

25 Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho – Expertis.vn

 • Tác giả: expertis.vn
 • Ngày đăng: 01/17/2022
 • Đánh giá: 1.43 (160 vote)
 • Tóm tắt: Khi gặp các vấn đề về chất lượng hàng tồn kho, hàng bị hư hỏng, hàng lõi thời…kế toán cần thực hiện trích lập dự phòng thế nào cho đúng

26 Những quy định mới từ 2021 về dự phòng giảm giá hàng tồn kho

 • Tác giả: bravo.com.vn
 • Ngày đăng: 10/17/2021
 • Đánh giá: 1.46 (116 vote)
 • Tóm tắt: · Giá gốc hàng hóa tồn kho được xác định theo quy định tại Chuẩn mực kế toán số 02 – Hàng tồn kho ban hành kèm theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC 

27 Lập dự phòng giảm giá HTK theo Thông tư 200 và Thông tư 133

 • Tác giả: kiemtoanphuongnam.com
 • Ngày đăng: 08/09/2022
 • Đánh giá: 1.32 (100 vote)
 • Tóm tắt: Dự phòng là khoản dự tính trước để đưa vào chi phí sản xuất, kinh doanh phần giá trị bị giảm xuống thấp hơn giá trị đã ghi sổ kế toán của hàng tồn kho và nhằm